Wij ontwikkelen organisaties door ideeën te brengen en ideeën tot ontwikkeling te brengen...

Wie zijn we?

Sinz management | advies initieert, ontwikkelt en realiseert projecten met u. Met u worden opdrachten en gewenste resultaten bepaald en maken wij afspraken over de verantwoording ervan. Uw organisatie en doelstellingen zijn ons vertrekpunt.

Onze klanten kennen ons als nuchter, strategisch, verbindend, resultaat- en mensgericht.

Dirk Gerrits (1957)

Dirk Gerrits (1957)

Partner Sinz (2001 – heden)
Directeur PinkRoccade Groningen (1998 – 2001)
Manager Origin (1993 – 1998)
Projectleider BSO (1990-1993)
Wetenschappelijk medewerker Universiteit Twente (1985 – 1990)

+31 (0)6 18 68 47 97
d.gerrits@sinz.nl

Marcel Koenis (1962)

Marcel Koenis (1962)

Partner Sinz (2001 – heden)
Commercieel directeur PinkRoccade Groningen (1998 – 2001)
Manager Origin (1994 – 1998)
Projectmanager BSO (1991 – 1994)
Projectleider Communication Advise and Ventures (1988 – 1991)

+31 (0)6 18 68 47 98
m.koenis@sinz.nl

Jan Johan Kwant (1972)

Jan Johan Kwant (1972)

Management Consultant Sinz (2008 – heden)
Business Consultant @Home / Ziggo (2005 – 2008)
Management Consultant Atos Origin (2001-2005)
Project Manager Atos Origin (1998 – 2001)

+31 (0)6 34 77 28 67
jj.kwant@sinz.nl

Plannen maak je om uit te voeren...

Wat zijn onze eigenschappen?

Onze kenmerken zijn:

Initiatiefrijk
Verbindend
Creatief
Resultaatgericht

 

Initiatiefrijk

Wij zijn zelfstandige teamspelers. Wij gaan op het doel af, hebben een proactieve houding en zijn gedreven. Wij nemen initiatief vanuit onszelf en binnen de opdracht van onze klanten.

Verbindend

Onvoorwaardelijk delen we kennis en ervaring. Resultaat behalen we door het verbinden van disciplines en expertise, en door professionals met elkaar te laten samenwerken. Wij creëren netwerken, gericht op samenwerking met de opdrachtgever.

Creatief

Wij zoeken grenzen op en hebben de (natuurlijke) behoefte voorbij die grenzen te gaan. Dit doen wij gestructureerd, ontwikkelings- en resultaatgericht. Sinz is vasthoudend en vanuit onze betrokkenheid helpen we uw organisatie verder te ontwikkelen.

Resultaatgericht

Wij brengen het beste naar boven bij onze klanten en ons zelf;
Wij doen wat wij zeggen;
Wij weten van aanpakken;
Wij markeren processen met mijlpalen, producten en resultaten;
Wij regisseren het proces;
Wij werken doelgericht.

Verrassend verbinden realiseert nieuwe oplossingen...

Wat doen we?

Wij leveren de volgende diensten:

 

 

Strategieontwikkeling

Strategieontwikkeling is voor ons meer dan af en toe een strategisch plan maken. Het is een doorlopend proces over de waarde van uw organisatie voor de klant, het bepalen van doelen, een route daarbij kiezen, uitzetten en monitoren.
Wij helpen uw klantwaarde in het vizier te hebben, ondersteunen de ontwikkeling van uw strategie en maken de doelen en resultaten van uw organisatie meetbaar en transparant.

Project- en programmamanagement

Met projecten en programma's houdt u grip op bijzondere, vaak tijdelijke ontwikkelingen in uw organisatie of in uw samenwerking met partners. Wij ondersteunen u daarbij zodat uw doelen en resultaten haalbaar zijn en binnen budget en met de vereiste kwaliteit worden gerealiseerd.
Wij zijn gedreven en resultaatgericht, hebben oog voor de grote lijn en het detail en oog voor noodzakelijke uitzonderingen die nodig zijn om uw doel te realiseren.
Wij helpen u met onze programma-aanpak uw doelen, de broodnodige samenhang en samenwerking en synergie met eventuele partners, te realiseren.

Verandermanagement

De wereld verandert continue. Uw organisatie is alert en speelt in op deze veranderingen. Wij helpen u veranderingen in goede banen te leiden. Wij ondersteunen uw visie-vorming, strategische keuzes en vertalen die naar een planmatige ontwikkeling van uw organisatie en eventuele samenwerking met partners.

Organiseren van samenwerkingsverbanden

Actieve samenwerking tussen organisaties is nodig omdat het alleen oplossen van complexe opgaven vaak niet meer werkt. Wij stappen in op het moment dat u anderen nodig heeft om uw doel te realiseren en daarom samenwerking met hen zoekt. Wij helpen u op een onafhankelijke manier de samenwerking te organiseren en tot een succes te brengen.

Optimaleren van de bedrijfsvoering

We optimaliseren uw bedrijfsvoering door het weghalen van verspillingen, het anders inrichten van werkzaamheden en het verleggen van verantwoordelijkheden. We focussen op het doel en resultaat van het proces vanuit de klant en gebruiken tools en technieken van Lean en Six Sigma om inzicht in verbetermogelijkheden te krijgen. Met hulp van uw eigen medewerkers ontwerpen en implementeren we de verbeteringen. Medewerkers leren zo zelf de bedrijfsvoering permanent up to date te houden.

Alles begint als niets

Participaties

Ondernemers hebben vaak de creativiteit en drive om een onderneming te starten en te runnen. Soms missen ze kennis, ervaring of geld. Sinz participeert in die ondernemingen en startups en brengt kennis en ervaring in als daar behoefte aan is. Ook ondersteunt Sinz financieel met leningen of kapitaal. Creativiteit gekoppeld aan deskundigheid, jarenlange ervaring en financiële armslag geeft daarmee een kwaliteitsboost aan een onderneming, die moeilijk op een andere wijze bereikbaar is. Participatie door Sinz levert dus een aanzienlijk voordeel op voor de deelnemende partijen. De termijn van de participatie is niet gebonden aan vaste regels, maar hangt af van de noodzaak tot participatie zoals die door beide partijen ervaren wordt.

Huidige participaties

• FintecFans (financieel technische expertise)
• Panache bv (computer science skills, design and development)
• SuperBuddy (sociale boodschappendienst)
• CellcoTec Limited (medische technologie)

Eerdere participaties

• MyOrder bv (mobiel bestellen en betalen)
• Tizin Mobile bv (toepassingen voor mobiele platforms)
• Focum bv (informatie voor klantbeheer, -behoud en creditmanagement)
• Garantiecheque bv ('achterafbetalen' dienst)

Wij houden mensen in beweging...

Projecten

wurocwde hovenprovincie groningen groningen groninger huis rug lindorff nhl alfa noorderpoort hanze focum myorder tizin

Onderwijs

Noorderpoort

Ondersteuning van de organisatie, opzet en invulling van het moderne techniek onderwijs.

Ministerie OCW en Onderwijscoöperatie

Opzetten en uitvoeren landelijke pilotprojecten in MBO, VO en PO voor de ontwikkeling en invoering van het beroepsregister voor leraren.

Wageningen Universiteit (WUR)

Strategische heroriëntatie van de WUR. Begeleiding en advisering van het WUR Regioteam om in Nederlandse regio's met haar kennis een rol van betekenis te kunnen spelen.

NHL Leeuwarden

Opstellen strategische prestatieafspraken voor de Staatssecretaris OCW.

Noorderpoort – Alfa college

Projectmanagement uitruil techniek opleidingen en opstellen plan en de subsidieaanvraag daarvoor. Resultaat is de realisatie van 2 nieuwe scholen voor beroepsonderwijs in Groningen voor beroepsonderwijs in de bouw en automotive sector.

Wageningen Universiteit (WUR)

Advies aan de directie van ESG over de strategische internationale ontwikkeling van Alterra en de aansluiting met het bedrijfsleven voor het vermarkten van hun kennis.

Hanzehogeschool Groningen

Opstellen businessplanning opleidingsinstituut voor studenten uit Saoedi Arabië.

Hanzehogeschool Groningen

Opzetten onderzoekscentrum Ondernemerschap

Hanzehogeschool Groningen

Realisatie en invoering resultaatbesturing College van Bestuur, Instituten, Stafbureaus en bedrijven

Energie

Noordelijke Energie Agenda Switch

Voorzittersschap ontwikkeling Switch versnellingssporen.

Noorderpoort

Opstellen Businessplan Center Innovatief Vakmanschap Energietechnici. Bijeenbrengen van partners als deelnemers voor dit CIV Energie.

Rijks Universiteit Groningen

Ontwikkelen van de Energy Academy Europe via het opstellen van een position paper en later het businessplan met en voor de deelnemenede partnerorganisaties zoals Hanzehogeschool, Energy Valley, gemeente en provincie Groningen en diverse bedrijven in de energiesector zoals Gasterra.

Hanzehogeschool Groningen

Oprichting en uitvoeren (tijdelijk) manager energie onderzoekscentrum; Energie Kenniscentrum.

ICT

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Diverse bedrijfsanalyse trajecten bij DUO met daarbij het uitvoeren van gevolgenanalyses en begeleiden van implementatietrajecten.

Kennisnet – DUO - onderwijsveld

Co-auteur streefbeeld ‘In- en Uitschrijving’. Gegevensuitwisseling onderwijssectoren (Overstapservice Onderwijs, PoC-MBO, Studielink). Situatieanalyse naar de mate waarin de te ontwikkelen procesopzet voor een gezamenlijke gegevensbehoeften van de onderwijssectoren PO, VO en HO

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

In de rol van consultant betrokken bij de organisatorische implementatie Diplomaregister

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

In de rol van bedrijfsanalist betrokken bij de uitvoering van een consequentie-analyse voor SAP PPM. Tevens in de rol van adviseur betrokken bij de implementatie van SAP PPM (projectenportfoliomanagement)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Als bedrijfsanalist betrokken bij het project afschaffen langstudeerdersmaatregelen.

UWV-SVB-Belastingdient-DUO

Als bedrijfsanalist betrokken bij het project Compacte Rijksdienst

ICTU

In de rol van manager Planning en Monitoring betrokken bij de programma's: Implementatie E-overheid, ODP en Stroomlijning Basisgegevens (I en II).

Transfair (later Lindorff)

Selectie en implementatie telefoonapplicatie (software oplossing).

Financiële Dienstverlening

Focum

Management programma gericht op optimalisatie van de interne organisatie. Onderdelen van deze optimalisatie waren:
• Invoering ITIL;
• Invoeren contractmanagement, monitoren contractactiviteiten.

Lindorff

Management programma gericht op forse kostenbesparing o.a door:
• Selectie en invoering van pakket voor documentenbeheer;
• Selectie en invoering workflow oplossing voor documenmanagement (Streamserve);
• Verbetering koppeling met externe printstraat;
• Implementatie van scoring binnen de creditmanagementprocessen.

Deurwaarder MG de Jong

Procesoptimalisatie bij een groot Deuwaarderskantoor. Analyse en verbeteren van de primaire processen.

Zorg en Welzijn

Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN)

Healthy Lifestyle. Planontwikkeling voor regionale innovatieketens op het gebied van Healthy Lifestyle. Dit leidt tot nieuwe producten en diensten op het gebied van gezondheid en leefstijl.

Woonstichting Groningerhuis, Hanzehogeschool, Heuvelmans, e.a.

Opzet en uitvoering van de innovatie werkplaats levensloopbestendig wonen in een krimpende regio: burgers in regie op hun zorg en welzijn.

De Hoven

Organiseren en begeleiden strategiesessie van de directie om te komen tot strategische doelstellingen. Opstellen van een programmaplan voor de realisatie daarvan.

De Hoven, Woonstichting Groningerhuis

Opstellen business plan voor de realisatie van een proeftuin op het gebied van zorgbestendig wonen. Een project waarin een aantal organisaties participeren, waaronder De Hoven, Groninger huis, Noorderpoort.

Alfa college - Stenden Hogeschool met diverse zorginstellingen

Opstellen business plannen voor de realisatie van een Innovatie Werkplaats op het gebied van zorg en innovatie.

Hanzehogeschool Groningen

Businessplanning Center of Expertise Zorg en Healthy Ageing, een noordelijk samenwerkingsverband tussen UMCG, hogescholen, zorginstellingen en mbo onderwijsorganisaties voor de innovatie van de preventie- en zorgpraktijk.

Gemeenten en Provincie Utrecht

Implementatie Verwijsindex voor Risicojongeren regio Eemland Utrecht Zuidoost en regio Lekstroom , implementatie Verwijsindex voor Risicojongeren regie Utrecht West Het gaat bij dit project om de implementatie van het proces en de ICT ondersteuning voor het melden van risico’s bij de ontwikkeling en opvoeding van jongeren door professionals in de hele jeugdketen van basisonderwijs, voorgezet onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijk werk, politie, etc.

Mobiliteit

Hanzehogeschool Groningen

Oprichting lectoraat Vitaal Vervoer; samenwerkingsverband van kennisinstellingen en bedrijfsleven voor onderzoek naar logistiek, infrastructuur en economische ontwikkeling in Noord Nederland en Noordwest Duitsland.

Water

Waterbedrijf Groningen

Begeleiding van het Waterbedrijf bij hun strategische positionering op het snijvlak van water en energie voor de verduurzaming van de energievoorziening in een aantal grote projecten zoals Eemsdelta Green, Energy Academy Europe en Groningen Energieneutraal.

Toerisme

Kamer van Koophandel Noord Nederland

Opstellen businessplan voor de realisatie van een Platform voor Inkomend Toerisme (P.I.T.) in Noord Nederland. Dit platform biedt buitenlandse reisorganisatoren concrete en op de markt toegesneden producten van Noord Nederlandse ondernemers en heeft een aanjaag- en inspiratiefunctie richting de ondernemers om met aantrekkelijke producten te komen

Zakelijke dienstverlening

Achmea

In de rol van consultant betrokken bij project om binnen Achmea te komen tot een vorm van declaratieverwerking en –afhandeling voor de verschillende onderdelen (merken) van Achmea

Economie en innovatie

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE, in samenwerking met Noorderpoort en Hanzehogeschool)

Opstellen van de businesscases en businessplannen voor Center of Expertise Energie en Centrum voor Innovatief Vakmanschap Energie

Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt (TTOA)

Opzetten van een Techno Event voor de toeleiding van jeugd naar voor de Eemsdelta relevante opleidingen en beroepen. Het event dient de promotie van de regio Eemsdelta en de bedrijven.

Hanzehogeschool Groningen

Advies oprichting onderzoekscentrum Gebiedsontwikkeling Noorderruimte.

Gemeente Groningen

Onderzoek hoe Groene ICT bij MKB bedrijven/instellingen kan bijdragen aan het verminderen van uitstoot van CO2 en hiermee een besparing realiseert op de energiekosten (o.a. inzet van een gezamenlijk datacenter).

Gezond verstand is een belangrijke eigenschap...

Contact

Peizerweg 87 a
9727 AH Groningen

peizerstate3

U kunt ons mailen m.b.v. onderstaand formulier.
Vul uw naam, e-mailadres en het berichtenveld in.
Wij nemen dan contact met u op.

    Naam *

    E-mail *

    Bericht